Зүрхний цахилгаан бичлэгийг оношилгооны нэн чухал хэрэглэгдэхүүн болгох нь вебинар