Skip to content

Зүрх судасны үндэсний конференци 2022.09.23 - 09.25

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
14:40
Удиртгал

II-р хэсэг
Зүрх судасны мэс засал
Хурлын дарга: Д.Цэгээнжав, Ч.Төвжаргал

Цаг
Үйл ажиллагааны нэр
Илтгэгчийн нэр
14:40-15:05
Acute aortic dissection surgical management (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Byung Chul Chang., Cha Bundang medical center
15:05-15:30
Aortic Valve Sparing Surgery Technique -Гол судасны хавхлага хадгалах мэс засал эмчилгээний менежмент (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Dr.Charpentier A. INCCI
15:30-15:50
Цусны зохиомол эргэлтийн гүн хөргөлтийн нөхцөлд цусны эргэлтийг зогсоож тархины сонголмол перфузийн дор гол судасны мэс засал эмчилгээг нэвтрүүлсэн нь (Асуулт& Хариулт 10 мин)
С.Нямсүрэн, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
15:50-16:10
Гол судасны В хэлбэрийн хуулралын үед гибрид мэс заслын аргаар гол судасны нум, цээжний гол судсанд стент тавих мэс засал (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Р.Энхдорж, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
16:10-16:30
Ховдол тосгуурын нэгдсэн сувгийг бүрэн зассан үр дүн (Асуулт& Хариулт 10 мин)
В.Ганбат, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
16:30-16:50
Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн улмаас УАД хүнд зэргээр ихэссэн тохиолдолд үе шаттай мэс заслын аргаар эмчлэх нь (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Ц.Буянтөгс, Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг
16:50-17:10
Зүүн титмийн багана артерийн эмгэгийн үеийн титмийн залгалтын онцлог (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Р.Энхдорж, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
17:10-17:30
Халдварт эндокардитийн эмнэлзүйн ховор тохиолдолууд (Асуулт& Хариулт 10 мин)
С.Наранбаатар, ЗМЗТ-ийн их эмч, УГТЭ
17:30-17:50
Results of RFA for lower limb varicose veins (Асуулт& Хариулт 10 мин)
Б.Булган, УНТЭ